Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni.


nie- rzeczy-bo­gat­szej-w możli­woś-od próż
stanisław lemniema rzeczybo­gat­szejw możli­wościod próżninie ma rzeczyma rzeczy bo­gat­szejbo­gat­szej w możli­wościw możli­wości od próżninie ma rzeczy bo­gat­szejma rzeczy bo­gat­szej w możli­wościbo­gat­szej w możli­wości od próżninie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wościma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżninie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni

Życie jest jak par­tia szachów: Ni­by czar­no biała rzeczy­wis­tość ,a ty­le możli­wości ! Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem.co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście.Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość.