Nie ma su­mienia, kto nie ma serca.


nie- su­mienia-kto-nie  serca
bujak bogusławniema su­mieniaktonie ma sercanie ma su­mieniakto nie ma serca

Nie do­robi się mienia; Kto wie­czne­go ma lenia.Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart.Za­rys ka­mienia jest okrągły, nie ma ani końca, ani początku. Po­dob­nie moc ka­mienia jest nies­kończo­na. Ka­mień jest dos­ko­nały w swoim rodza­ju, bo jest wyt­wo­rem na­tury, a nie zos­tał uk­ształto­wany przez żad­ne sztuczne siły.Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści