Nie ma szczęśli­wych za­kończeń, są tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nych historii.


nie- szczęśli­wych-za­kończeń-są tyl­ko-szczęśli­we-początki-ko­lej­nych-historii
jatojaniema szczęśli­wychza­kończeńsą tyl­koszczęśli­wepoczątkiko­lej­nychhistoriinie ma szczęśli­wychma szczęśli­wych za­kończeńsą tyl­ko szczęśli­weszczęśli­we początkipoczątki ko­lej­nychko­lej­nych historiinie ma szczęśli­wych za­kończeńsą tyl­ko szczęśli­we początkiszczęśli­we początki ko­lej­nychpoczątki ko­lej­nych historiisą tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nychszczęśli­we początki ko­lej­nych historiisą tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nych historii

Tyl­ko co dob­re, siejbą jest szczęśli­wych żniw.Kocha się właści­wie tyl­ko szczęśli­wych,na nie­szczęściu się tyl­ko żeruje Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić Miłość ma swo­je trud­ne początki, nie­szczęśli­we za­kończe­nia, a także piękne rozwinięcia.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Dla człowieka szczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnym, fiz­jo­logicznym obo­wiązkiem. Kiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­ty na sen.