Nie ma war­tości równej war­tości czasu.


nie- war­toś-równej-war­toś-czasu
johann wolfgang goetheniema war­tościrównejwar­tościczasunie ma war­tościma war­tości równejrównej war­tościwar­tości czasunie ma war­tości równejma war­tości równej war­tościrównej war­tości czasunie ma war­tości równej war­tościma war­tości równej war­tości czasunie ma war­tości równej war­tości czasu

Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................  Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy.Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego pus­te kalorie cechują war­tości fi bier­ny budulec