Nie ma większe­go grzechu niż uważać, że wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałe. Jest to grzech du­my i zaufa­nia do siebie, który chciała po­pełnić Ewa, gdy pragnęła być bo­gom równa.


nie- większe­go-grzechu-ż-uważać-że wszys­tko-jest jas­ne-i zro­zumiałe-jest to grzech-­my-i zaufa­nia-do siebie-który-chciała
jarosław iwaszkiewiczniema większe­gogrzechuniżuważaćże wszys­tkojest jas­nei zro­zumiałejest to grzechdu­myi zaufa­niado siebiektórychciałapo­pełnićewagdypragnęłabyćbo­gomrównanie ma większe­goma większe­go grzechugrzechu niżniż uważaćże wszys­tko jest jas­nejest jas­ne i zro­zumiałejest to grzech du­mydu­my i zaufa­niai zaufa­nia do siebiektóry chciałachciała po­pełnićpo­pełnić ewagdy pragnęłapragnęła byćbyć bo­gombo­gom równanie ma większe­go grzechuma większe­go grzechu niżgrzechu niż uważaćże wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałejest to grzech du­my i zaufa­niadu­my i zaufa­nia do siebiektóry chciała po­pełnićchciała po­pełnić ewagdy pragnęła byćpragnęła być bo­gombyć bo­gom równa

Dzieci ma­ja ty­le bez­gra­niczne­go zaufa­nia, bez­tros­ki i pot­ra­fią cie­szyć się z każdej naj­mniej­szej chwili.... Nies­te­ty gdy do­ras­ta­my to wszys­tko przemija..... -stokrotka123
dzieci-­ja-ty­-bez­gra­niczne­go-zaufa­nia-bez­tros­ki-i pot­ra­fią-cie­szyć ę-z każdej-naj­mniej­szej-chwili-nies­te­ty-gdy
Równa­nia są dla mnie ważniej­sze, gdyż po­lity­ka jest czymś is­totnym tyl­ko dzi­siaj, a równa­nia są wieczne. -Albert Einstein
równa­nia-są dla-mnie-ważniej­sze-gdyż-po­lity­ka-jest czymś-is­totnym-tyl­ko-dzi­siaj-a równa­nia-są wieczne