Nie ma większej za­razy, niż roz­kosz zmysłowa, da­na ludziom przez naturę.


nie- większej-za­razy-ż-roz­kosz-zmysłowa-da­na-ludziom-przez-naturę
cyceronniema większejza­razyniżroz­koszzmysłowada­naludziomprzeznaturęnie ma większejma większej za­razyniż roz­koszroz­kosz zmysłowada­na ludziomludziom przezprzez naturęnie ma większej za­razyniż roz­kosz zmysłowada­na ludziom przezludziom przez naturęda­na ludziom przez naturę

Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania...Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból.Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu.wi­no zbyt cierpkie mie­szan­ka goryczy źle zdmuchnięta świeczka roz­proszo­ne pragnienie roz­puszcza emoc­je spoj­rze­nie nie kłamie po­za ogniskową spla­ta drżące palce roz­kosz ciał nieskłóco­ne cienie miłos­ne­go aktu Jak on cier­pi! Ale jeśli przez nią, to, to jest roz­kosz! A wiesz co jest naj­piękniej­sze? Że ona cier­pi ra­zem z nim...Roz­padła się na mi­lion kawałków, gdy w Je­go ramionach od­kryła czym jest roz­kosz orgazmu