Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.


nie- wiel­kich-ludzi-są tyl­ko-wiel­kie-konflikty
jean giraudouxniema wiel­kichludzisą tyl­kowiel­kiekonfliktynie ma wiel­kichma wiel­kich ludzisą tyl­ko wiel­kiewiel­kie konfliktynie ma wiel­kich ludzisą tyl­ko wiel­kie konflikty

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła.Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą..Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół.Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.Świat jest mały; czy dla­tego na­leży uwol­nić go od wiel­kich ludzi?