Nie ma złego kierun­ku, jeśli ro­bisz to co czujesz. By­wają tyl­ko trud­ne sy­tuac­je do zniesienia.


nie- złego-kierun­ku-śli-ro­bisz-to co czujesz-by­wają-tyl­ko-trud­ne-sy­tuac­-do zniesienia
próbujpatrzećkolorowoniema złegokierun­kujeśliro­biszto co czujeszby­wajątyl­kotrud­nesy­tuac­jedo zniesienianie ma złegoma złego kierun­kujeśli ro­biszro­bisz to co czujeszby­wają tyl­kotyl­ko trud­netrud­ne sy­tuac­jesy­tuac­je do zniesienianie ma złego kierun­kujeśli ro­bisz to co czujeszby­wają tyl­ko trud­netyl­ko trud­ne sy­tuac­jetrud­ne sy­tuac­je do zniesieniaby­wają tyl­ko trud­ne sy­tuac­jetyl­ko trud­ne sy­tuac­je do zniesieniaby­wają tyl­ko trud­ne sy­tuac­je do zniesienia

By­wają dni, w których bi­cie włas­ne­go ser­ca by­wa nie do zniesienia i wpra­wia nas w szał... -Nadzieja21
by­wają-dni-w których-bi­cie-włas­ne­go-ser­ca-by­wa-nie do zniesienia-i wpra­wia-nas-w szał
Naj­lep­szym wyjściem z trud­nej sy­tuac­ji jest przejście przez nią. -Robert Lee Frost
naj­lep­szym-wyjściem-z trud­nej-sy­tuac­ji-jest przejście-przez-ą
Jeśli czujesz, że możesz być kołem, staraj się o napęd. -Sławomir Wróblewski
jeśli-czujesz-że-możesz-być-kołem-staraj-ę-o-napęd