Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.


nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt
andrzej mleczkoniema znacze­niaczycośpow­sta­wałopięćmi­nuttydzieńar­tysta sięnamęczyłniebyłtrzeźwyważny jest efektnie ma znacze­niaczy coścoś pow­sta­wałopow­sta­wało pięćpięć mi­nutczy tydzieńczy ar­tysta sięar­tysta się namęczyłczy nieczy byłbył trzeźwyczy coś pow­sta­wałocoś pow­sta­wało pięćpow­sta­wało pięć mi­nutczy ar­tysta się namęczyłczy był trzeźwyczy coś pow­sta­wało pięćcoś pow­sta­wało pięć mi­nutczy coś pow­sta­wało pięć mi­nut

Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Czy weźmiesz ślepego przewodnika czy głupiego radcę - efekt ten sam.Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.