Nie ma znacze­nia z kim się ożenisz - na­zajut­rz i tak stwier­dzisz, że to ktoś zu­pełnie inny.


nie- znacze­nia-z kim ę-ożenisz- na­zajut­rz-i tak-stwier­dzisz-że to ktoś-zu­pełnie-inny
françois-marie arouet de voltaire (wolter)niema znacze­niaz kim sięożenisz na­zajut­rzi takstwier­dziszże to ktośzu­pełnieinnynie ma znacze­niama znacze­nia z kim sięz kim się ożenisz na­zajut­rz i taki tak stwier­dziszże to ktoś zu­pełniezu­pełnie innynie ma znacze­nia z kim sięma znacze­nia z kim się ożenisz na­zajut­rz i tak stwier­dziszże to ktoś zu­pełnie innynie ma znacze­nia z kim się ożenisz

Nie ma znaczenia z kim się ożenisz - nazajutrz i tak stwierdzisz, że to ktoś zupełnie inny.Nie ma znaczenia, z kim się ożenisz - nazajutrz i tak stwierdzisz, że to ktoś zupełnie inny.Z kłam­stwem jest tak: jeśli ktoś ci nie uwie­rzy - gar­dzisz sobą, jeśli ktoś ci uwie­rzy - gar­dzisz nim.Stwier­dziłam , że ... za komuny staliśmy mniej więcej wszyscy w brudnej wodzie po szyję. Więc wyglądaliśmy podobnie i wyglądało, że myślimy podobnie. Teraz woda opadła i zaczęła się rewia narodowa: ktoś podobno stał z gołą dupą, ktoś inny w dynamówkach, a jeszcze ktoś inny w stringach. Jakież to podniecające. Biedni Polacy leżą w łóżkach ze swoimi żonami [...]Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie.