Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.


nie-­kie-ważne-żeby-człowiek-żo-wie­dział-ale-żeby-dob­rze-wie­dział-nie żeby-umiał-na pa­mięć-a żeby-ro­zumiał-nie żeby
janusz korczaknieta­kieważneżebyczłowiekdużowie­działaledob­rzenie żebyumiałna pa­mięća żebyro­zumiałgo wszys­tkotroszkęob­chodziłogo cośnap­rawdęzajmowałonie ta­kieta­kie ważneżeby człowiekczłowiek dużodużo wie­działale żebyżeby dob­rzedob­rze wie­działnie żeby umiałumiał na pa­mięća żeby ro­zumiałnie żeby go wszys­tkogo wszys­tko troszkętroszkę ob­chodziłoa żeby go cośgo coś nap­rawdęnap­rawdę zajmowałonie ta­kie ważneżeby człowiek dużoczłowiek dużo wie­działale żeby dob­rzeżeby dob­rze wie­działnie żeby umiał na pa­mięćnie żeby go wszys­tko troszkęgo wszys­tko troszkę ob­chodziłoa żeby go coś nap­rawdęgo coś nap­rawdę zajmowało

Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila
mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać