Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.


nie-­kie-ważne-żeby-człowiek-żo-wie­dział-ale-żeby-dob­rze-wie­dział-nie żeby-umiał-na pa­mięć-a żeby-ro­zumiał-nie żeby
janusz korczaknieta­kieważneżebyczłowiekdużowie­działaledob­rzenie żebyumiałna pa­mięća żebyro­zumiałgo wszys­tkotroszkęob­chodziłogo cośnap­rawdęzajmowałonie ta­kieta­kie ważneżeby człowiekczłowiek dużodużo wie­działale żebyżeby dob­rzedob­rze wie­działnie żeby umiałumiał na pa­mięća żeby ro­zumiałnie żeby go wszys­tkogo wszys­tko troszkętroszkę ob­chodziłoa żeby go cośgo coś nap­rawdęnap­rawdę zajmowałonie ta­kie ważneżeby człowiek dużoczłowiek dużo wie­działale żeby dob­rzeżeby dob­rze wie­działnie żeby umiał na pa­mięćnie żeby go wszys­tko troszkęgo wszys­tko troszkę ob­chodziłoa żeby go coś nap­rawdęgo coś nap­rawdę zajmowało

Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj.A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać.Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać.