Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał.


nie-żyj-na pa­mięć- żyj-bez-pamię-ale-tak-by nikt-przez-ciebie-nie płakał
lilliananieżyjna pa­mięć żyjbezpamięcialetakby niktprzezciebienie płakałnie żyjżyj na pa­mięć żyj bezbez pamięciale takby nikt przezprzez ciebieciebie nie płakałnie żyj na pa­mięć żyj bez pamięciby nikt przez ciebieprzez ciebie nie płakałby nikt przez ciebie nie płakał

Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje.Cały świat za­pier­da­la w złym kierun­ku. Człowieku, bierz mnie za rękę, wrzućmy w kie­szeń nasze marze­nia, narzućmy na siebie pe­lery­ny sza­leństwa i żyj­my. Żyj­my rzeczywiście.Żyj tak, byś mógł po­wie­dzieć Bo­gu w dniu Sądu Os­ta­teczne­go: „Byłem bar­dzo dob­rym człowiekiem, cho­ciaż w Ciebie nie wierzyłemŻyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował.Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki.