Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu...


nie-bój ę-poez­ji-bo kiedyś-i ty-zos­­niesz-słuchem-dla-jej-głosu-gdy-do­pad­nie-cię-miłość-poety-nie-unik­niesz-jej
corella10niebój siępoez­jibo kiedyśi tyzos­ta­nieszsłuchemdlajejgłosugdydo­pad­niecięmiłośćpoetyunik­niesznaj­silniej­sze­gociosunie bój siębój się poez­jibo kiedyś i tyi ty zos­ta­nieszzos­ta­niesz słuchemsłuchem dladla jejjej głosugłosu gdygdy do­pad­niedo­pad­nie cięcię miłośćmiłość poetypoety nienie unik­nieszunik­niesz jejjej naj­silniej­sze­gonaj­silniej­sze­go ciosunie bój się poez­jibo kiedyś i ty zos­ta­nieszi ty zos­ta­niesz słuchemzos­ta­niesz słuchem dlasłuchem dla jejdla jej głosujej głosu gdygłosu gdy do­pad­niegdy do­pad­nie ciędo­pad­nie cię miłośćcię miłość poetymiłość poety niepoety nie unik­niesznie unik­niesz jejunik­niesz jej naj­silniej­sze­gojej naj­silniej­sze­go ciosubo kiedyś i ty zos­ta­niesz słuchemi ty zos­ta­niesz słuchem dlazos­ta­niesz słuchem dla jejsłuchem dla jej głosudla jej głosu gdyjej głosu gdy do­pad­niegłosu gdy do­pad­nie cięgdy do­pad­nie cię miłośćdo­pad­nie cię miłość poetycię miłość poety niemiłość poety nie unik­nieszpoety nie unik­niesz jejnie unik­niesz jej naj­silniej­sze­gounik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosubo kiedyś i ty zos­ta­niesz słuchem dlai ty zos­ta­niesz słuchem dla jejzos­ta­niesz słuchem dla jej głosusłuchem dla jej głosu gdydla jej głosu gdy do­pad­niejej głosu gdy do­pad­nie cięgłosu gdy do­pad­nie cię miłośćgdy do­pad­nie cię miłość poetydo­pad­nie cię miłość poety niecię miłość poety nie unik­nieszmiłość poety nie unik­niesz jejpoety nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­gonie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu

nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia..Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda? Miłość jest naj­silniej­szym nar­ko­tykiem. Na­wet gdy jej nie zas­ma­kowa­liśmy chce­my ją po­nad wszystko.To czy zos­ta­niesz złama­ny fi­zycznie nie za­leży od Ciebie, ale to czy zos­ta­niesz złama­ny psychicznie już tak.