Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.


nie-bójcie-ę-boga-który-nie-chce-uczynić-wam-nic-złego-lecz-kochajcie-go-gorąco-ponieważ-chce-wam-uczynić-wiele-dobra
franciszek salezy Śwniebójciesiębogaktóryniechceuczynićwamniczłegoleczkochajciegogorącoponieważwieledobranie bójciebójcie sięsię bogaktóry nienie chcechce uczynićuczynić wamwam nicnic złegolecz kochajciekochajcie gogo gorącoponieważ chcechce wamwam uczynićuczynić wielewiele dobranie bójcie siębójcie się bogaktóry nie chcenie chce uczynićchce uczynić wamuczynić wam nicwam nic złegolecz kochajcie gokochajcie go gorącoponieważ chce wamchce wam uczynićwam uczynić wieleuczynić wiele dobranie bójcie się bogaktóry nie chce uczynićnie chce uczynić wamchce uczynić wam nicuczynić wam nic złegolecz kochajcie go gorącoponieważ chce wam uczynićchce wam uczynić wielewam uczynić wiele dobraktóry nie chce uczynić wamnie chce uczynić wam nicchce uczynić wam nic złegoponieważ chce wam uczynić wielechce wam uczynić wiele dobra

Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów.Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego.Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.Istnieje pogląd wśród ludzi moralnych, że powinni czynić swych sąsiadów dobrymi. Jedyna osoba, którą powinienem uczynić dobrą, to ja sam. Natomiast mój obowiązek w stosunku do sąsiada zostanie o wiele lepiej wyrażony, jeśli powiem, że powinienem uczynić go szczęśliwym.Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego.Jeżeli się nie chce, by mężczyzna czy chłopiec podążał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.