Nie bądź po­dej­rzli­wy - nie doszu­kuj się wszędzie sensu.


nie-bądź-po­dej­rzli­wy- nie doszu­kuj ę-wszędzie-sensu
wiesław brudzińskiniebądźpo­dej­rzli­wy nie doszu­kuj sięwszędziesensunie bądźbądź po­dej­rzli­wy nie doszu­kuj się wszędziewszędzie sensunie bądź po­dej­rzli­wy nie doszu­kuj się wszędzie sensu

Nie po­dej­mując działania nie ocze­kuj rozwiązania.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą.Nie szy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­sze, le­piej naszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kał na mnie sto lat....Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo.