Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu 


nie-bądź-smut­na-prze­cież-jes­tem-wciąż-przy-to­biejes­tem-w twoim-sercu 
stokrotka123niebądźsmut­naprze­cieżjes­temwciążprzyto­biejes­temw twoimsercu nie bądźbądź smut­nasmut­na prze­cieżprze­cież jes­temjes­tem wciążwciąż przyprzy to­biejes­temto­biejes­tem w twoimw twoim sercu nie bądź smut­nabądź smut­na prze­cieżsmut­na prze­cież jes­temprze­cież jes­tem wciążjes­tem wciąż przywciąż przy to­biejes­temprzy to­biejes­tem w twoimto­biejes­tem w twoim sercu nie bądź smut­na prze­cieżbądź smut­na prze­cież jes­temsmut­na prze­cież jes­tem wciążprze­cież jes­tem wciąż przyjes­tem wciąż przy to­biejes­temwciąż przy to­biejes­tem w twoimprzy to­biejes­tem w twoim sercu nie bądź smut­na prze­cież jes­tembądź smut­na prze­cież jes­tem wciążsmut­na prze­cież jes­tem wciąż przyprze­cież jes­tem wciąż przy to­biejes­temjes­tem wciąż przy to­biejes­tem w twoimwciąż przy to­biejes­tem w twoim sercu 

Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna.- Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę...jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem