Nie bied­nieje człowiek, gdy się up­rzej­mie odzywa.


nie-bied­nieje-człowiek-gdy ę-up­rzej­mie-odzywa
amen-em-opetniebied­niejeczłowiekgdy sięup­rzej­mieodzywanie bied­niejebied­nieje człowiekgdy się up­rzej­mieup­rzej­mie odzywanie bied­nieje człowiekgdy się up­rzej­mie odzywa

Dobrze jest, gdy cymbał odzywa się tylko od wielkiego dzwonu.Og­rzej mnie, zażar­ta na ten świat niez­go­do, z którą roz­stałem się tak młodo, powróć - og­rzej mnie! Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty .Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze.zno­wu spo­koj­nie oddycham kse­ruję ob­ra­zy i kłaniam się up­rzej­mie jes­tem w miej­scu właściwym sto­sow­nym dla pychy i złota pur­pry jed­wa­biu a nawet naj­droższej kawy na świecie Wit­ka­cy słynął z poczu­cia hu­moru. Wyt­wornym gościom roz­da­wał wi­zytówki z na­pisem D.U.P.A., skrót oz­naczał: Dziękuję up­rzej­mie, przyjdę akuratnie.