Nie bo­gac­twa czy­nią człowieka szczęśli­wym, ale ich dob­re użycie.


nie-bo­gac­twa-czy­ą-człowieka-szczęśli­wym-ale-ich-dob­re-użycie
saavedra miguel de cervantesniebo­gac­twaczy­niączłowiekaszczęśli­wymaleichdob­reużycienie bo­gac­twabo­gac­twa czy­niączy­nią człowiekaczłowieka szczęśli­wymale ichich dob­redob­re użycienie bo­gac­twa czy­niąbo­gac­twa czy­nią człowiekaczy­nią człowieka szczęśli­wymale ich dob­reich dob­re użycienie bo­gac­twa czy­nią człowiekabo­gac­twa czy­nią człowieka szczęśli­wymale ich dob­re użycienie bo­gac­twa czy­nią człowieka szczęśli­wym

Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości.Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich użycie.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym?? Ro­zum to nie gardło czy drew­no: mniej łyka. Ale dla włas­ne­go dob­ra pot­ra­fi wys­tru­gać z siebie wa­riata. Z cyk­lu po­wieści