Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych.


nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych
juliusz cezarniebojęsięwcaletychgrubychdługowłosychludzibojęraczejinnychbladychwysmukłychnie bojęboję sięsię wcalewcale tychtych grubychgrubych ii długowłosychdługowłosych ludziboję sięsię raczejraczej tychtych innychbladych ii wysmukłychnie boję sięboję się wcalesię wcale tychwcale tych grubychtych grubych igrubych i długowłosychi długowłosych ludziboję się raczejsię raczej tychraczej tych innychbladych i wysmukłychnie boję się wcaleboję się wcale tychsię wcale tych grubychwcale tych grubych itych grubych i długowłosychgrubych i długowłosych ludziboję się raczej tychsię raczej tych innychnie boję się wcale tychboję się wcale tych grubychsię wcale tych grubych iwcale tych grubych i długowłosychtych grubych i długowłosych ludziboję się raczej tych innych

Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata.Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś ! Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce.Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty...to nie tak, że ja nie wiem co da­lej zro­bić ze swoim życiem...ja pop­rostu pa­nicznie boję się po­rażki. Boję się wy­ciągnąć rękę i spaść.... dla te­go za­dowa­lam się tym co mam. Wszys­tkiemu win­ny jest mój strach.Zawsze mnie pytają, czy nie boję się, że pewnego dnia stwierdzę, że nie mam już żadnego pomysłu na film. To mi nie grozi. Boję się czegoś zupełnie innego – że umrę zanim zdążę sfilmować wszystkie moje pomysły.