Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić.


nie-bolą-mnie-te-głupstwa-które-już-zrobiłem-ale-te-które-mam-jeszcze-zrobić
karol irzykowskinieboląmnietegłupstwaktórejużzrobiłemaletemamjeszczezrobićnie boląbolą mniemnie tete głupstwaktóre jużjuż zrobiłemale tektóre mammam jeszczejeszcze zrobićnie bolą mniebolą mnie temnie te głupstwaktóre już zrobiłemktóre mam jeszczemam jeszcze zrobićnie bolą mnie tebolą mnie te głupstwaktóre mam jeszcze zrobićnie bolą mnie te głupstwa

Można naprawić głupstwa, które popełniamy, ale te, które mówimy nie są do naprawiania.Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los.Są ta­kie wspom­nienia, które bolą zaw­sze. Bez względu na to, ile cza­su zdążyło już minąć. (z mo­jego mob­lo; 17.02.2015) Led­wo już widzę na serce Nie wyt­rzy­mam więcej Z sił opadły mi ręce Ale chcę od­dychać jeszcze Po­kochaj mnie? - Przep­raszam, [tu wstaw do­wol­ne przep­ro­siny, które kończą się zwro­tem „mam nadzieję, że nie jes­teś na mnie zła”]. - Na Ciebie? Ab­so­lut­nie. Zła jes­tem na siebie, że wciąż jes­tem tak sa­mo naiwna. - Naiw­na? W ja­kim sensie? - Po pros­tu, uwie­rzyłam Ci. - Ale ja nap­rawdę, [tu wstaw do­wol­ne słod­kie kłam­stew­ka, które można spi­jać godzinami]. *Tyl­ko nie tym ra­zem. Mam dość ciągłego upi­jania się, dziś leczę kaca.Doświadczenie nigdy nam nie przeszkadza zrobić tegoż głupstwa po raz wtóry, ale robiąc je jesteśmy znacznie smutniejsi.