Nie brak dowodów na to, że im bardziej staramy się strofować naszą wyobraźnię, tym bardziej bawi się ona atakowaniem tych miejsc naszej zbroi, które świadomie czy nieświadomie zostawiliśmy bez osłony.


nie-brak-dowodów-na-to-że-im-bardziej-staramy-ę-strofować-naszą-wyobraźę-tym-bardziej-bawi-ę-ona-atakowaniem-tych-miejsc-naszej-zbroi-które
josé saramagoniebrakdowodównatożeimbardziejstaramysięstrofowaćnasząwyobraźniętymbawionaatakowaniemtychmiejscnaszejzbroiktóreświadomieczynieświadomiezostawiliśmybezosłonynie brakbrak dowodówdowodów naże imim bardziejbardziej staramystaramy sięsię strofowaćstrofować nasząnaszą wyobraźniętym bardziejbardziej bawibawi sięsię onaona atakowaniematakowaniem tychtych miejscmiejsc naszejnaszej zbroiktóre świadomieświadomie czyczy nieświadomienieświadomie zostawiliśmyzostawiliśmy bezbez osłonynie brak dowodówbrak dowodów naże im bardziejim bardziej staramybardziej staramy sięstaramy się strofowaćsię strofować nasząstrofować naszą wyobraźniętym bardziej bawibardziej bawi siębawi się onasię ona atakowaniemona atakowaniem tychatakowaniem tych miejsctych miejsc naszejmiejsc naszej zbroiktóre świadomie czyświadomie czy nieświadomieczy nieświadomie zostawiliśmynieświadomie zostawiliśmy bezzostawiliśmy bez osłony

Gdy bawię się z kotem, kto wie, czy to on nie bawi się mną bardziej niż ja nim. -Michel de Montaigne
gdy-bawię-ę-z-kotem-kto-wie-czy-to-on-nie-bawi-ę-mną-bardziej-ż-ja-nim
Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon
dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Im bardziej się spieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi. -Plaut
im-bardziej-ę-spieszę-tym-bardziej-nikt-mi-nie-chce-ustępować-z-drogi
W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho
w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum. -Joseph Keith
im-bardziej-radykalna-jest-lewica-tym-bardziej-lewe-staje-ę-centrum
Niektórzy tym bardziej podnoszą głos, im bardziej milczące staje się audytorium. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-tym-bardziej-podnoszą-głos-im-bardziej-milczą-staje-ę-audytorium