Nie brak dowodów na to, że im bardziej staramy się strofować naszą wyobraźnię, tym bardziej bawi się ona atakowaniem tych miejsc naszej zbroi, które świadomie czy nieświadomie zostawiliśmy bez osłony.


nie-brak-dowodów-na-to-że-im-bardziej-staramy-ę-strofować-naszą-wyobraźę-tym-bardziej-bawi-ę-ona-atakowaniem-tych-miejsc-naszej-zbroi-które
josé saramagoniebrakdowodównatożeimbardziejstaramysięstrofowaćnasząwyobraźniętymbawionaatakowaniemtychmiejscnaszejzbroiktóreświadomieczynieświadomiezostawiliśmybezosłonynie brakbrak dowodówdowodów naże imim bardziejbardziej staramystaramy sięsię strofowaćstrofować nasząnaszą wyobraźniętym bardziejbardziej bawibawi sięsię onaona atakowaniematakowaniem tychtych miejscmiejsc naszejnaszej zbroiktóre świadomieświadomie czyczy nieświadomienieświadomie zostawiliśmyzostawiliśmy bezbez osłonynie brak dowodówbrak dowodów naże im bardziejim bardziej staramybardziej staramy sięstaramy się strofowaćsię strofować nasząstrofować naszą wyobraźniętym bardziej bawibardziej bawi siębawi się onasię ona atakowaniemona atakowaniem tychatakowaniem tych miejsctych miejsc naszejmiejsc naszej zbroiktóre świadomie czyświadomie czy nieświadomieczy nieświadomie zostawiliśmynieświadomie zostawiliśmy bezzostawiliśmy bez osłony

Gdy bawię się z kotem, kto wie, czy to on nie bawi się mną bardziej niż ja nim.Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Im bardziej się spieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi.W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania.Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum.Niektórzy tym bardziej podnoszą głos, im bardziej milczące staje się audytorium.