Nie brak nam spot­kań na szczy­cie. Je­dyną rzeczą, ja­kiej nam brak, to wy­nik tych spotkań.


nie-brak-nam-spot­kań-na szczy­cie-je­dyną rzeczą-ja­kiej-nam-brak-to wy­nik-tych-spotkań
margaret thatcherniebraknamspot­kańna szczy­cieje­dyną rzecząja­kiejbrakto wy­niktychspotkańnie brakbrak namnam spot­kańspot­kań na szczy­cieja­kiej namnam brakto wy­nik tychtych spotkańnie brak nambrak nam spot­kańnam spot­kań na szczy­cieja­kiej nam brakto wy­nik tych spotkańnie brak nam spot­kańbrak nam spot­kań na szczy­cienie brak nam spot­kań na szczy­cie

Nie brak nam spotkań na szczycie. Jedyną rzeczą, jakiej nam brak, to wynik tych spotkań.Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Zdrowy chłopski rozum! Panowie - oto, czego nam najwięcej brak.Wygląd, to tyl­ko dodatek... Do­datek, które­go cza­sem nam brak.Tam, gdzie brak nam słów, mie­szkają praw­dzi­we uczucia.