Nie brak nam spotkań na szczycie. Jedyną rzeczą, jakiej nam brak, to wynik tych spotkań.


nie-brak-nam-spotkań-na-szczycie-jedyną-rzeczą-jakiej-nam-brak-to-wynik-tych-spotkań
margaret thatcherniebraknamspotkańnaszczyciejedynąrzecząjakiejbraktowyniktychspotkańnie brakbrak namnam spotkańspotkań nana szczyciejedyną rzecząjakiej namnam brakwynik tychtych spotkańnie brak nambrak nam spotkańnam spotkań naspotkań na szczyciejakiej nam brakwynik tych spotkańnie brak nam spotkańbrak nam spotkań nanam spotkań na szczycienie brak nam spotkań nabrak nam spotkań na szczycie

Nie brak nam spot­kań na szczy­cie. Je­dyną rzeczą, ja­kiej nam brak, to wy­nik tych spotkań.Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą.Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Jedyną rzeczą, jakiej powinniśmy bać się najbardziej, jest sam strach.Wygląd, to tyl­ko dodatek... Do­datek, które­go cza­sem nam brak.