Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości.


nie-być-użytecznym-dla-­kogo-świad­czy-o bra­ku-wartoś
rené descartes (kartezjusz)niebyćużytecznymdlani­kogoświad­czyo bra­kuwartościnie byćbyć użytecznymużytecznym dladla ni­kogoni­kogo świad­czyświad­czy o bra­kuo bra­ku wartościnie być użytecznymbyć użytecznym dlaużytecznym dla ni­kogodla ni­kogo świad­czyni­kogo świad­czy o bra­kuświad­czy o bra­ku wartościnie być użytecznym dlabyć użytecznym dla ni­kogoużytecznym dla ni­kogo świad­czydla ni­kogo świad­czy o bra­kuni­kogo świad­czy o bra­ku wartościnie być użytecznym dla ni­kogobyć użytecznym dla ni­kogo świad­czyużytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­kudla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości

Nie być użytecznym dla nikogo, świadczy o braku wartości.Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości.Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku.Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji...Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości.