Nie bylibyśmy godni czytać historii, gdybyśmy z niej nauk dla siebie nie ciągnęli. Jest ona żywym wyrazem tej prawdy, że wychowanie sumienia stanowi o formach społeczeństwa.


nie-bylibyśmy-godni-czytać-historii-gdybyśmy-z-niej-nauk-dla-siebie-nie-ągnęli-jest-ona-żywym-wyrazem-tej-prawdy-że-wychowanie-sumienia
klementyna hoffmanowaniebylibyśmygodniczytaćhistoriigdybyśmyniejnaukdlasiebienieciągnęlijestonażywymwyrazemtejprawdyżewychowaniesumieniastanowiformachspołeczeństwanie bylibyśmybylibyśmy godnigodni czytaćczytać historiigdybyśmy zz niejniej nauknauk dladla siebiesiebie nienie ciągnęlijest onaona żywymżywym wyrazemwyrazem tejtej prawdyże wychowaniewychowanie sumieniasumienia stanowistanowi oo formachformach społeczeństwanie bylibyśmy godnibylibyśmy godni czytaćgodni czytać historiigdybyśmy z niejz niej naukniej nauk dlanauk dla siebiedla siebie niesiebie nie ciągnęlijest ona żywymona żywym wyrazemżywym wyrazem tejwyrazem tej prawdyże wychowanie sumieniawychowanie sumienia stanowisumienia stanowi ostanowi o formacho formach społeczeństwa

Literatura jest wyrazem społeczeństwa.Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa.Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy.Równie dobrze moglibyśmy wymagać od kogoś, aby wciąż nosił ubranie, które mu pasowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby pozostawało w formach życia wytworzonych przez barbarzyńskich przodków. Jest to dążenie bezsensowne, które za naszych czasów pogrążyło świat w potopie krwi.Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć.Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców.