Nie chcę, żeby uczył mnie jak przeg­rać fi­nał Li­gii Mis­trzów 0:4, bo nie chcę te­go umieć. (o Jo­hanie Cruyf­fie, który skry­tyko­wał styl Chelsea) 


nie-chcę-żeby-uczył-mnie-jak przeg­rać-fi­nał-li­gii-mis­trzów-04-bo nie chcę-te­go-umieć-o-jo­hanie-cruyf­fie-który
josé mourinhoniechcężebyuczyłmniejak przeg­raćfi­nałli­giimis­trzów04bo nie chcęte­goumiećjo­haniecruyf­fiektóryskry­tyko­wałstylchelsea nie chcężeby uczyłuczył mniemnie jak przeg­raćjak przeg­rać fi­nałfi­nał li­giili­gii mis­trzówbo nie chcę te­gote­go umieć(o jo­haniejo­hanie cruyf­fiektóry skry­tyko­wałskry­tyko­wał stylstyl chelsea) żeby uczył mnieuczył mnie jak przeg­raćmnie jak przeg­rać fi­nałjak przeg­rać fi­nał li­giifi­nał li­gii mis­trzówbo nie chcę te­go umieć(o jo­hanie cruyf­fiektóry skry­tyko­wał stylskry­tyko­wał styl chelsea) 

Dzi­siaj jes­tem na prawdę szczęśli­wa. Nikt mnie nie skrzyw­dził, nikt mnie nie skry­tyko­wał. Jes­tem szczęśli­wa bo dziś zos­tałam w domu.Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości.Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie.dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.