Nie chcę budzić się ze snu, w którym czuję, że na zaw­sze będziemy razem… 


nie-chcę-budzić ę-ze snu-w którym czuję-że na zaw­sze-będziemy-razem 
andreeniechcębudzić sięze snuw którym czujęże na zaw­szebędziemyrazem… nie chcęchcę budzić siębudzić się ze snuże na zaw­sze będziemybędziemy razem… nie chcę budzić sięchcę budzić się ze snuże na zaw­sze będziemy razem… nie chcę budzić się ze snu

- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.Być przed­miotem czyichś nadziei - zaw­sze to le­piej, niż nie budzić ich wcale.