Nie chcę być bar­dziej ani mniej za­pamięta­ny niż drze­wo przy drodze.


nie-chcę-być-bar­dziej-ani-mniej-za­pamię­ny-ż-drze­wo-przy-drodze
serj tankianniechcębyćbar­dziejanimniejza­pamięta­nyniżdrze­woprzydrodzenie chcęchcę byćbyć bar­dziejbar­dziej aniani mniejmniej za­pamięta­nyza­pamięta­ny niżniż drze­wodrze­wo przyprzy drodzenie chcę byćchcę być bar­dziejbyć bar­dziej anibar­dziej ani mniejani mniej za­pamięta­nymniej za­pamięta­ny niżza­pamięta­ny niż drze­woniż drze­wo przydrze­wo przy drodzenie chcę być bar­dziejchcę być bar­dziej anibyć bar­dziej ani mniejbar­dziej ani mniej za­pamięta­nyani mniej za­pamięta­ny niżmniej za­pamięta­ny niż drze­woza­pamięta­ny niż drze­wo przyniż drze­wo przy drodzenie chcę być bar­dziej anichcę być bar­dziej ani mniejbyć bar­dziej ani mniej za­pamięta­nybar­dziej ani mniej za­pamięta­ny niżani mniej za­pamięta­ny niż drze­womniej za­pamięta­ny niż drze­wo przyza­pamięta­ny niż drze­wo przy drodze

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Teorie i za­sady nie są ani praw­dzi­we, ani fałszy­we. Są je­dynie mniej lub bar­dziej przydatne.Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Pozwól jej odejść, ktoś in­ny po­kocha ją bar­dziej niż ty. A jeśli nie to przy­naj­mniej nie będzie wie­cznie ranić.By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.