Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- 


nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć
writerniechcęmiećte­goco mająinnico in­nichcąmiećchcędlasiebiecośwyjątkowegociebieivovuco nie chcęchcę miećmieć te­goco mają inninie chcęchcę miećmieć te­goco in­ni chcąchcą miećchcę dladla siebiesiebie coścoś wyjątkowegochcę dladla siebiesiebie ciebieciebie miećnie chcę miećchcę mieć te­gonie chcę miećchcę mieć te­goco in­ni chcą miećchcę dla siebiedla siebie cośsiebie coś wyjątkowegochcę dla siebiedla siebie ciebiesiebie ciebie miećnie chcę mieć te­gonie chcę mieć te­gochcę dla siebie cośdla siebie coś wyjątkowegochcę dla siebie ciebiedla siebie ciebie miećchcę dla siebie coś wyjątkowegochcę dla siebie ciebie mieć

Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco- Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.Gdy ktoś chce zro­bić dla ciebie coś miłego, nie dys­ku­tuj, nie prze­ciw­sta­wiaj się, nie od­ma­wiaj, nie próbuj mu te­go wy­per­swa­dować. Tyl­ko uśmie­chnij się i podziękuj, po­myśl, ja­kie to szczęście mieć wokół siebie hoj­nych ludzi.Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.Pa­mięć jest straszli­wa. Człowiek może o czymś za­pom­nieć - ona nie. Po pros­tu odkłada rzeczy do od­po­wied­nich przegródek. Przecho­wuje dla ciebie różne spra­wy al­bo je przed tobą skry­wa - i kiedy chce, to ci to przy­pomi­na. Wy­daje ci się, że jes­teś pa­nem swo­jej pa­mięci, ale to od­wrot­nie - pa­mięć jest twoim panem.