Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco- 


nie-chciej-chcieć-gdy-chcesz-coś-mieć-idź-i weź-by wziąć-i mieć-ivo-vuco- 
writerniechciejchciećgdychceszcośmiećidźi weźby wziąći miećivovuco nie chciejchciej chciećgdy chceszchcesz coścoś miećmieć idźidź i weźby wziąć i miećnie chciej chciećgdy chcesz cośchcesz coś miećcoś mieć idźmieć idź i weźgdy chcesz coś miećchcesz coś mieć idźcoś mieć idź i weźgdy chcesz coś mieć idźchcesz coś mieć idź i weź

Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco- Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie.Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.