Nie cier­pię pożeg­nań... Pew­nie po­lubiłabym je, gdy­bym umiała skon­struować ma­leńki we­hikuł cza­su, który mieściłby się w kie­sze­ni mo­jego czer­wo­nego płaszcza. Póki co mo­je dłonie nie pot­ra­fią na­wet za­rejes­tro­wać Two­jego ciepła, by mieć go pod dos­tatkiem na tzw. gor­sze dni. Dworzec auto­buso­wy- jed­no z naj­smut­niej­szych miej­sc na ku­li ziemskiej...


nie-cier­pię-pożeg­nań-pew­nie po­lubiłabym-gdy­bym-umiała-skon­struować-­ńki-we­hikuł-cza­su-który-mieśłby ę-w kie­sze­
riotniecier­piępożeg­nańpew­nie po­lubiłabymgdy­bymumiałaskon­struowaćma­leńkiwe­hikułcza­suktórymieściłby sięw kie­sze­nimo­jegoczer­wo­negopłaszczapóki co mo­jedłonienie pot­ra­fiąna­wetza­rejes­tro­waćtwo­jegociepłaby miećgo poddos­tatkiemna tzwgor­sze dnidworzecauto­buso­wyjed­noz naj­smut­niej­szychmiej­scna ku­liziemskiejnie cier­pięcier­pię pożeg­nańpożeg­nań pew­nie po­lubiłabympew­nie po­lubiłabym jegdy­bym umiałaumiała skon­struowaćskon­struować ma­leńkima­leńki we­hikułwe­hikuł cza­suktóry mieściłby sięmieściłby się w kie­sze­niw kie­sze­ni mo­jegomo­jego czer­wo­negoczer­wo­nego płaszczapóki co mo­je dłoniedłonie nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią na­wetna­wet za­rejes­tro­waćza­rejes­tro­wać two­jegotwo­jego ciepłaby mieć go podgo pod dos­tatkiemdos­tatkiem na tzwdworzec auto­buso­wyjed­no z naj­smut­niej­szychz naj­smut­niej­szych miej­scmiej­sc na ku­lina ku­li ziemskiejnie cier­pię pożeg­nańcier­pię pożeg­nań pew­nie po­lubiłabympożeg­nań pew­nie po­lubiłabym jegdy­bym umiała skon­struowaćumiała skon­struować ma­leńkiskon­struować ma­leńki we­hikułma­leńki we­hikuł cza­suktóry mieściłby się w kie­sze­nimieściłby się w kie­sze­ni mo­jegow kie­sze­ni mo­jego czer­wo­negomo­jego czer­wo­nego płaszczapóki co mo­je dłonie nie pot­ra­fiądłonie nie pot­ra­fią na­wetnie pot­ra­fią na­wet za­rejes­tro­waćna­wet za­rejes­tro­wać two­jegoza­rejes­tro­wać two­jego ciepłaby mieć go pod dos­tatkiemgo pod dos­tatkiem na tzwjed­no z naj­smut­niej­szych miej­scz naj­smut­niej­szych miej­sc na ku­limiej­sc na ku­li ziemskiej

Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze  -daniello
jed­no-z gor­szych-jak nie naj­gor­sze-z uczuć-to nie czuć ę-dob­rze-we włas­nej-skórze 
Naj­gor­sze w kom­plek­sie niższości jest to, że cier­pią nań prze­ważnie niewłaści­wi ludzie. -Jacques Tati
naj­gor­sze-w kom­plek­sie-ższoś-jest to-że cier­pią-nań-prze­ważnie-niewłaś­wi-ludzie