Nie cierpię już: w delirium męki przeszłam tę granicę, poza którą wrażenia nie różniczkują się już na radość i ból, za którą noc nieszczęścia nie przeciwstawia się już dniowi.


nie-cierpię-już-w-delirium-męki-przeszłam-tę-granicę-poza-którą-wrażenia-nie-różniczkują-ę-już-na-radość-i-ból-za-którą-noc
zofia nałkowskaniecierpięjużdeliriummękiprzeszłamgranicępozaktórąwrażenianieróżniczkująsięjużnaradośćbólzanocnieszczęściaprzeciwstawiadniowinie cierpięcierpię jużw deliriumdelirium mękimęki przeszłamprzeszłam tętę granicępoza którąktórą wrażeniawrażenia nienie różniczkująróżniczkują sięsię jużjuż nana radośćradość ii bólza którąktórą nocnoc nieszczęścianieszczęścia nienie przeciwstawiaprzeciwstawia sięsię jużjuż dniowinie cierpię jużw delirium mękidelirium męki przeszłammęki przeszłam tęprzeszłam tę granicępoza którą wrażeniaktórą wrażenia niewrażenia nie różniczkująnie różniczkują sięróżniczkują się jużsię już najuż na radośćna radość iradość i bólza którą nocktórą noc nieszczęścianoc nieszczęścia nienieszczęścia nie przeciwstawianie przeciwstawia sięprzeciwstawia się jużsię już dniowi

Pot­rzeb­na była owa noc, przedziw­na noc, aby wy­wołać tę jedną chwilę, która z pew­nością nig­dy już się nie powtórzy.Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej.Oczy lek­ko zamknięte Już nie widzą dro­gi, która scho­wała się we mgle. Nikt nie woła, to tyl­ko trwoga. Dlacze­go ra­ny tak wol­no goją się w tych cza­sach, kłam­stwo rodzi znie­czu­lica, ból i gniew dookoła lica...Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła.