Nie ma człowieka tak małego, żeby jako nieprzyjaciel nie mógł szkodzić.


nie-człowieka-tak-łego-żeby-jako-nieprzyjaciel-nie-mógł-szkodzić
hollnieczłowiekatakmałegożebyjakonieprzyjacielniemógłszkodzićnie mama człowiekaczłowieka taktak małegożeby jakojako nieprzyjacielnieprzyjaciel nienie mógłmógł szkodzićnie ma człowiekama człowieka takczłowieka tak małegożeby jako nieprzyjacieljako nieprzyjaciel nienieprzyjaciel nie mógłnie mógł szkodzićnie ma człowieka takma człowieka tak małegożeby jako nieprzyjaciel niejako nieprzyjaciel nie mógłnieprzyjaciel nie mógł szkodzićnie ma człowieka tak małegożeby jako nieprzyjaciel nie mógłjako nieprzyjaciel nie mógł szkodzić

Sztuki piękne są po to, żeby wychować i wykształcić człowieka jako człowieka, żeby niepostrzeżenie u wszystkich i w sposób jak najbardziej łagodny i skuteczny usunąć, odrzucić od siebie i społeczeństwa to, co jest w nim zwierzęce, - w przeciwnym razie są one tandetą.Traktowanie człowieka jako środka, a nie jako celu znaczy odmówienie mu prawa do życia.Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Oj, nie tak się trzyma Własny cień człowieka Jako smutek tego Co przed nim ucieka!Fra­zes - to skrzyżowa­nie małego człowieka z wielką sprawą.