Nie cze­ka wca­le i bieg­nie naz­byt szyb­ko ten nie­czuły czas 


nie-cze­ka-wca­-i-bieg­nie-naz­byt-szyb­ko-ten-nie­czuły-czas 
to_tylko_łzyniecze­kawca­lebieg­nienaz­bytszyb­kotennie­czułyczas nie cze­kacze­ka wca­lewca­le ii bieg­niebieg­nie naz­bytnaz­byt szyb­koszyb­ko tenten nie­czułynie­czuły czas nie cze­ka wca­lecze­ka wca­le iwca­le i bieg­niei bieg­nie naz­bytbieg­nie naz­byt szyb­konaz­byt szyb­ko tenszyb­ko ten nie­czułyten nie­czuły czas nie cze­ka wca­le icze­ka wca­le i bieg­niewca­le i bieg­nie naz­byti bieg­nie naz­byt szyb­kobieg­nie naz­byt szyb­ko tennaz­byt szyb­ko ten nie­czułyszyb­ko ten nie­czuły czas nie cze­ka wca­le i bieg­niecze­ka wca­le i bieg­nie naz­bytwca­le i bieg­nie naz­byt szyb­koi bieg­nie naz­byt szyb­ko tenbieg­nie naz­byt szyb­ko ten nie­czułynaz­byt szyb­ko ten nie­czuły czas 

....myśli naz­byt szyb­kie chcesz pot­rak­to­wać nożem... lecz bijąc się z myśla­mi, za­bić ich nie możesz...Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com Po­lity­cy są ludźmi naz­byt głupi­mi, aby można prze­widy­wać ich postępki rozumowaniem.W cy­tato­wym haremie Niewier­nych żon ma naz­byt wiele. Ze spec­jalną de­dykacją dla: bo­dyguard :) To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał.[Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony.