Nie czyń bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie. Możliwe, że macie zupełnie różne gusty.


nie-czyń-bliźniemu-tego-co-chciałbyś-aby-on-uczynił-tobie-możliwe-że-macie-zupełnie-różne-gusty
george bernard shawnieczyńbliźniemutegocochciałbyśabyonuczyniłtobiemożliweżemaciezupełnieróżnegustynie czyńczyń bliźniemubliźniemu tegoco chciałbyśaby onon uczyniłuczynił tobieże maciemacie zupełniezupełnie różneróżne gustynie czyń bliźniemuczyń bliźniemu tegoaby on uczyniłon uczynił tobieże macie zupełniemacie zupełnie różnezupełnie różne gustynie czyń bliźniemu tegoaby on uczynił tobieże macie zupełnie różnemacie zupełnie różne gustyże macie zupełnie różne gusty

Nie rób bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie Możliwe, że macie zupełnie różne gusty.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.Powiadacie mi, przyjaciele, że o gusty i smaki spierać się niepodobna? Ależ wszelkie życie jest waśnią o gusty i smaki.Bywają różne panny: jedne jako starożytne Westalki, drugie - co to ledwie spojrzysz, już chciałbyś.Polityka nie jest sztuką tego, co możliwe, lecz tego, co niemożliwe.Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa