Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa 


nie-czyń-dru­giemu-co to­bie-niemiłe-ale-w tros­-o ­go-równo­wagę-emoc­jo­nalną-czyń-tak-aby szcze­ry-uśmiech-nie gośł-na ­go
natalia(__upsnieczyńdru­giemuco to­bieniemiłealew tros­ceo je­gorówno­wagęemoc­jo­nalnątakaby szcze­ryuśmiechnie gościłna je­gotwarzyco chwilęse­riiad­wento­waokrasa nie czyńczyń dru­giemudru­giemu co to­bieco to­bie niemiłeniemiłe aleale w tros­cew tros­ce o je­goo je­go równo­wagęrówno­wagę emoc­jo­nalnąemoc­jo­nalną czyńczyń taktak aby szcze­ryaby szcze­ry uśmiechuśmiech nie gościłnie gościł na je­gona je­go twarzytwarzy co chwilęco chwilęz se­riise­rii ad­wento­waad­wento­wa okrasa nie czyń dru­giemuczyń dru­giemu co to­biedru­giemu co to­bie niemiłeco to­bie niemiłe aleniemiłe ale w tros­ceale w tros­ce o je­gow tros­ce o je­go równo­wagęo je­go równo­wagę emoc­jo­nalnąrówno­wagę emoc­jo­nalną czyńemoc­jo­nalną czyń takczyń tak aby szcze­rytak aby szcze­ry uśmiechaby szcze­ry uśmiech nie gościłuśmiech nie gościł na je­gonie gościł na je­go twarzyna je­go twarzy co chwilętwarzy co chwilęz se­riiz se­rii ad­wento­wase­rii ad­wento­wa okrasa 

Nie czyń te­go, co to­bie niemiłe.Potrzebuje: -kar­diolo­ga - by nap­ra­wił mo­je serce - plas­ty­ka - na na mej twarzy znów za­gościł uśmiech - oku­lis­ty - bym cie już nig­dy nie zo­baczyła - neuro­loga - by wy­mazał mą pamięć - chi­rur­ga -by wy­puścił mo­tyle z brzucha - pe­diat­ry - by znów być dziec­kiem mającym bez­tros­kie życie...Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi: Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego.Pod­sta­wową de­cyzją emoc­jo­nalną w sto­sun­ku do dru­giego człowieka jest de­cyz­ja zbliżenia się do niego lub oddalenia.Nie kup dru­giemu, co to­bie niemiło.