Nie czyń te­go, co to­bie niemiłe.


nie-czyń-te­go-co to­bie-niemiłe
isokratesnieczyńte­goco to­bieniemiłenie czyńczyń te­goco to­bie niemiłenie czyń te­go

Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa Czyn ja­ko cno­ta sam w so­bie mieści nagrodę.ja­ka jest sil­na ko­bieta ? - pa­radok­salnie nieradząca so­bie w życiu oso­bis­tym Satyryk to człowiek, który odkrywa w sobie cechy niemiłe i następnie opowiada o tym innym.Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi: Zarówno mężczyźni, jak i kobiety przestrzegające ściśle konwencjonalnych nakazów przyzwoitości, gdy próbują ich z drogi cnoty sprowadzić osoby im niemiłe, mogą się okazać znacznie słabsi wobec osób, które lubią.