Nie da się kochać całą duszą bez uszczuplenia, a nawet utraty tego, co się kocha, ponieważ treścią życia jest znikanie.


nie-da-ę-kochać-całą-duszą-bez-uszczuplenia-a-nawet-utraty-tego-co-ę-kocha-ponieważ-treśą-życia-jest-znikanie
pascal laineniedasiękochaćcałądusząbezuszczuplenianawetutratytegocokochaponieważtreściążyciajestznikanienie dada sięsię kochaćkochać całącałą dusząduszą bezbez uszczuplenianawet utratyutraty tegoco sięsię kochaponieważ treściątreścią życiażycia jestjest znikanienie da sięda się kochaćsię kochać całąkochać całą duszącałą duszą bezduszą bez uszczupleniaa nawet utratynawet utraty tegoco się kochaponieważ treścią życiatreścią życia jestżycia jest znikanienie da się kochaćda się kochać całąsię kochać całą dusząkochać całą duszą bezcałą duszą bez uszczupleniaa nawet utraty tegoponieważ treścią życia jesttreścią życia jest znikanienie da się kochać całąda się kochać całą dusząsię kochać całą duszą bezkochać całą duszą bez uszczupleniaponieważ treścią życia jest znikanie

Kto nie lęka się utraty życia, zdolen jest odjąć je drugiemu.Cała miłość nie warta jest złamanego szeląga, jeśli nie kocha się kogoś takim, jakim jest. Inaczej bowiem nie potrzebny byłby do tego człowiek, wystarczyłby król karciany.Jak bardzo naturalne i proste wydaje się znikanie tego, co było, aby zrobić miejsce temu, co nadejdzie.Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie.Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny.Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny.