Nie daj się zwyciężyć złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło.


nie-daj-ę-zwyciężyć-złu-lecz-sam-dobrem-zwyciężaj-zło
paweł Śwniedajsięzwyciężyćzłuleczsamdobremzwyciężajzłonie dajdaj sięsię zwyciężyćzwyciężyć złulecz samsam dobremdobrem zwyciężajzwyciężaj złonie daj siędaj się zwyciężyćsię zwyciężyć złulecz sam dobremsam dobrem zwyciężajdobrem zwyciężaj złonie daj się zwyciężyćdaj się zwyciężyć złulecz sam dobrem zwyciężajsam dobrem zwyciężaj złonie daj się zwyciężyć złulecz sam dobrem zwyciężaj zło

Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dob­rem zwyciężaj.Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam.Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze złaDob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.Siłę autorytetu książąt stanowi to, że jakże często nie można zapobiec złu, które czynią, jak tylko przez jeszcze większe zło, grożące ruiną wszystkiego.Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć możemy.