Nie do­ceniamy te­go, co ma­my. Do­piero, gdy coś stra­cimy, do­ceni­my te­go wartość.


nie-do­ceniamy-te­go-co ­my-do­piero gdy-coś-stra­cimy-do­ceni­my-te­go-wartość
devinniedo­ceniamyte­goco ma­mydo­piero gdycośstra­cimydo­ceni­myte­gowartośćnie do­ceniamydo­ceniamy te­gocoś stra­cimydo­ceni­my te­gote­go wartośćnie do­ceniamy te­godo­ceni­my te­go wartość

Dlacze­go do­piero, gdy coś stra­cimy naj­pełniej to doceniamy...?  -qches
dlacze­go-do­piero-gdy-coś-stra­cimy-naj­pełniej-to doceniamy 
Do­piero gdy stra­cimy wszys­tko, sta­jemy się zdol­ni do wszystkiego. -Hekatee
do­piero-gdy-stra­cimy-wszys­tko-sta­jemy ę-zdol­-do wszystkiego
Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja
do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył
Gdy ko­goś lub coś stra­cimy to wspo­mina­my dob­re rzeczy.... wy­bieraj­my wspomienia..... -daniello
gdy-ko­goś-lub-coś-stra­cimy-to wspo­mina­my-dob­re-rzeczy-wy­bieraj­my wspomienia
♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣  -Bella56
♣kiedy-coś-stra­cimy­piej-jest myść-o tymco-nam-jeszcze-po­zos­ło-i jak możemy-to wykorzystać♣ 
War­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy. -Sylbira
war­tość-cze­goś-do­ceniamy-do­piero-wte­dy-kiedy-to stracimy