Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu.


nie-drogi-dla-śmiertelnych-by-uniknąć-nieszczęścia-losu
sofoklesniedrogidlaśmiertelnychbyuniknąćnieszczęścialosunie mama drogidrogi dladla śmiertelnychby uniknąćuniknąć nieszczęścianieszczęścia losunie ma drogima drogi dladrogi dla śmiertelnychby uniknąć nieszczęściauniknąć nieszczęścia losunie ma drogi dlama drogi dla śmiertelnychby uniknąć nieszczęścia losunie ma drogi dla śmiertelnych

Nie ma dro­gi dla śmier­telnych, by uniknąć nie­szczęścia losu.Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści Większość nieszczęścia spada na nas dlatego, ponieważ aż do połowy drogi sami idziemy na ich spotkanie.Właśnie kobiety, którym słodycze miłosne najmniej są potrzebne, poszukują ich z największą zaciekłością, a trzy czwarte tych, które weszły na drogę upadku, otrzymały od natury wszystko co potrzeba, aby uniknąć tego losu.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.