Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą.


nie-drogi-do-pokoju-to-pokój-jest-drogą
martin luther kingniedrogidopokojutopokójjestdrogąnie mama drogidrogi dodo pokojupokój jestjest drogąnie ma drogima drogi dodrogi do pokojupokój jest drogąnie ma drogi doma drogi do pokojunie ma drogi do pokoju

Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogąPokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi.Kto kocha pokój, kocha także wrogów pokoju.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-