Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa.


nie-gardź-sobą-że bitwę-przeg­rałeś-trze­ba pew­nej-ły-by ę-zapędzić-aż tam-gdzie ę-bit­wy-przegrywa
henryk elzenbergniegardźsobąże bitwęprzeg­rałeśtrze­ba pew­nejsiłyby sięzapędzićaż tamgdzie siębit­wyprzegrywanie gardźgardź sobąże bitwę przeg­rałeśtrze­ba pew­nej siłyby się zapędzićzapędzić aż tamgdzie się bit­wybit­wy przegrywanie gardź sobąby się zapędzić aż tamgdzie się bit­wy przegrywa

Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa.Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywaNie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Można z całym światem wyg­rać wojnę, a ze sobą przeg­rać jedną bitwę - i po­nieść całko­witą klęskę.na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ...