Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami.


nie-idzie-o-to-aby-rozpłynąć-ę-w-jakiejś-idei-nie-trzeba-właśnie-jako-pojedynczy-człowiek-prowadzić-walkę-nie-o-urzeczywistnienie-jakiejś
stanisław leopold brzozowskinieidzietoabyrozpłynąćsięjakiejśideinietrzebawłaśniejakopojedynczyczłowiekprowadzićwalkęnieurzeczywistnienieideitojestrządzącejludźmiformyleczswobodnegopanowaniarzeczywistychżywychludzinadżyciemwszystkimiformaminie idzieidzie oaby rozpłynąćrozpłynąć sięw jakiejśjakiejś ideitrzeba właśniewłaśnie jakojako pojedynczypojedynczy człowiekczłowiek prowadzićprowadzić walkęwalkę nienie oo urzeczywistnienieurzeczywistnienie jakiejśjakiejś ideijest rządzącejrządzącej ludźmiludźmi formylecz właśniewłaśnie swobodnegoswobodnego panowaniapanowania rzeczywistychżywych ludziludzi nadnad życiemwszystkimi formaminie idzie oaby rozpłynąć sięrozpłynąć się wsię w jakiejśw jakiejś ideitrzeba właśnie jakowłaśnie jako pojedynczyjako pojedynczy człowiekpojedynczy człowiek prowadzićczłowiek prowadzić walkęprowadzić walkę niewalkę nie onie o urzeczywistnienieo urzeczywistnienie jakiejśurzeczywistnienie jakiejś ideijest rządzącej ludźmirządzącej ludźmi formylecz właśnie swobodnegowłaśnie swobodnego panowaniaswobodnego panowania rzeczywistychżywych ludzi nadludzi nad życiem

Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei. -Tadeusz Peiper
dla-umysłów-prostackich-rozstrzygającą-jest-prawdziwość-pewnej-idei-dla-umysłów-wyższego-typu-jest-sposób-dojścia-do-idei
Miłość nie pragnie zawładnąć drugą osobą, aby wzbogacić się jej kosztem, lecz jest oddaniem się drugiej osobie, aby właśnie ją ubogacić. -Michel Quoist
miłość-nie-pragnie-zawładnąć-drugą-osobą-aby-wzbogacić-ę-jej-kosztem-lecz-jest-oddaniem-ę-drugiej-osobie-aby-właśnie-ją-ubogacić
Najlepszym sposobem, aby zmusić mężczyznę do wykonania jakiejś pracy jest sugestia, że być może jest już za stary, aby to zrobić. -Anne Bancroft
najlepszym-sposobem-aby-zmusić-mężczyznę-do-wykonania-jakiejś-pracy-jest-sugestia-że-być-może-jest-już-za-stary-aby-to-zrobić