Nie inaczej rzecz się ma z państwem aniżeli z budynkiem; najświetniejsze apartamenta nie zawsze oddają najwięcej usług, piętra niższe zaś zwykły stanowić oporę dla wyższych, a kamienie zgoła niepozorne - służyć całości za podstawę.


nie-inaczej-rzecz-ę-z-państwem-aniżeli-z-budynkiem-najświetniejsze-apartamenta-nie-zawsze-oddają-najwięcej-usług-piętra-ższe-zaś-zwykły
savinien cyrano de bergeracnieinaczejrzeczsiępaństwemaniżelibudynkiemnajświetniejszeapartamentaniezawszeoddająnajwięcejusługpiętraniższezaśzwykłystanowićoporędlawyższychkamieniezgołaniepozornesłużyćcałościzapodstawęnie inaczejinaczej rzeczrzecz sięz państwempaństwem aniżelianiżeli zz budynkiemnajświetniejsze apartamentaapartamenta nienie zawszezawsze oddająoddają najwięcejnajwięcej usługpiętra niższeniższe zaśzaś zwykłyzwykły stanowićstanowić oporęoporę dladla wyższychkamienie zgołazgoła niepozorneniepozornesłużyćsłużyć całościcałości zaza podstawęnie inaczej rzeczinaczej rzecz sięrzecz się mama z państwemz państwem aniżelipaństwem aniżeli zaniżeli z budynkiemnajświetniejsze apartamenta nieapartamenta nie zawszenie zawsze oddajązawsze oddają najwięcejoddają najwięcej usługpiętra niższe zaśniższe zaś zwykłyzaś zwykły stanowićzwykły stanowić oporęstanowić oporę dlaoporę dla wyższycha kamienie zgołakamienie zgoła niepozornezgoła niepozornesłużyć całościsłużyć całości zacałości za podstawę

Na ogół nie uz­mysławiamy so­bie w pełni, od ilu ludzi za­leżny jest zwykły dzień nasze­go życia i czym gro­zi przer­wa­nie łańcucha wza­jem­nych usług.Ile to niewias­ta znaczy we wszys­tkich ludzkich spra­wach i jak przez nią każda rzecz może się udać al­bo też zgoła chybić.Pragnienia mają tylko początek, nie mają zaś końca. Nie mogą się więc spełniać w całości.Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.Dziejowe konieczności są jasne tylko dla niewielu ludzi. Jest niezwykle wielkim szczęściem dla narodu, jeśli ci właśnie ludzie mogą stanowić o dziejach...Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...