Nie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić.


nie-innej-drogi-by-odnaleźć-siebie-jak-żeby-choć-raz-całkiem-ę-od-siebie-uwolnić
eduard sprangernieinnejdrogibyodnaleźćsiebiejakżebychoćrazcałkiemsięoduwolnićnie mama innejinnej drogidrogi byby odnaleźćodnaleźć siebiesiebie jakjak tażeby choćchoć razraz całkiemcałkiem sięsię odod siebiesiebie uwolnićnie ma innejma innej drogiinnej drogi bydrogi by odnaleźćby odnaleźć siebieodnaleźć siebie jaksiebie jak tażeby choć razchoć raz całkiemraz całkiem sięcałkiem się odsię od siebieod siebie uwolnićnie ma innej drogima innej drogi byinnej drogi by odnaleźćdrogi by odnaleźć siebieby odnaleźć siebie jakodnaleźć siebie jak tażeby choć raz całkiemchoć raz całkiem sięraz całkiem się odcałkiem się od siebiesię od siebie uwolnićnie ma innej drogi byma innej drogi by odnaleźćinnej drogi by odnaleźć siebiedrogi by odnaleźć siebie jakby odnaleźć siebie jak tażeby choć raz całkiem sięchoć raz całkiem się odraz całkiem się od siebiecałkiem się od siebie uwolnić

Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnićChcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować.Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym.A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać.W śpiewa­niu to jest właśnie naj­przy­jem­niej­sze - śpiewać tyl­ko z in­ny­mi, nig­dy sa­memu, słyszeć, jak głosy spla­tają się, ocierają o siebie, do­tykają raz szor­stko, raz gład­ko, zbliżają się do siebie i opuszczają.nie szu­kałam ciebie na siłę a jed­nak było pi­sane że przyjdziesz choć uciekając przed sercem przeszłam wzdłuż i wszerz samą siebie w przypływie nie­chcianych uczuć za­nurza­my się co­raz głębiej choć wiemy że jeszcze nie raz przyj­dzie nam zno­wu utonąć z gwiazdami w tej sa­mej rzece