Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.


nie-is­tnieje-miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-może ę-obudzić-tyl­ko-pożądanie
pierre la murenieis­tniejemiłośćod pier­wsze­gowej­rze­niawej­rze­niamoże sięobudzićtyl­kopożądanienie is­tniejeis­tnieje miłośćmiłość od pier­wsze­good pier­wsze­go wej­rze­niaod pier­wsze­go wej­rze­niawej­rze­nia może sięmoże się obudzićobudzić tyl­kotyl­ko pożądanienie is­tnieje miłośćis­tnieje miłość od pier­wsze­gomiłość od pier­wsze­go wej­rze­niaod pier­wsze­go wej­rze­nia może sięwej­rze­nia może się obudzićmoże się obudzić tyl­koobudzić tyl­ko pożądanienie is­tnieje miłość od pier­wsze­gois­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­niaod pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzićwej­rze­nia może się obudzić tyl­komoże się obudzić tyl­ko pożądanienie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­niaod pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­kowej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie

Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia to naj­bar­dziej roz­pow­szechniona cho­roba oczu.Jeżeli nie od­ważę się po­daro­wać ser­ca dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł wpad­nie i uto­pi się w sza­leństwie. Jeżeli od­ważę się po­daro­wać ser­ce dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł już wpadł i nieźle pływa w szaleństwie. Z cyk­lu po­wieści Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi...Nie jes­tem z tych, którzy nie wierzą w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, ale zaw­sze wolę spoj­rzeć po raz drugi.Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.