Nie is­tnieje uczu­cie, które nie miałoby związków z po­dob­nym uczu­ciem z przeszłości.


nie-is­tnieje-uczu­cie-które-nie miałoby-związków-z po­dob­nym-uczu­ciem-z przeszłoś
thomas harrisnieis­tniejeuczu­ciektórenie miałobyzwiązkówz po­dob­nymuczu­ciemz przeszłościnie is­tniejeis­tnieje uczu­ciektóre nie miałobynie miałoby związkówzwiązków z po­dob­nymz po­dob­nym uczu­ciemuczu­ciem z przeszłościnie is­tnieje uczu­ciektóre nie miałoby związkównie miałoby związków z po­dob­nymzwiązków z po­dob­nym uczu­ciemz po­dob­nym uczu­ciem z przeszłościktóre nie miałoby związków z po­dob­nymnie miałoby związków z po­dob­nym uczu­ciemzwiązków z po­dob­nym uczu­ciem z przeszłościktóre nie miałoby związków z po­dob­nym uczu­ciemnie miałoby związków z po­dob­nym uczu­ciem z przeszłości

Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich.Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.Tęskniła za uczu­ciem, które­go nig­dy nie doświadczyła...– JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY.- a znasz ta­kie uczu­cie gdy ser­ce moc­niej bi­je, nie umiesz złapać od­dechu, trzęsiesz się i nie wiesz co po­wie­dzieć ?  - uczu­cie gdy widzisz ukochaną osobę, a nie możesz z nią być. - dokładnie.