..nie jes­tem już dwu­let­nią dziew­czynką której wszys­tkie krzyw­dy można wy­nag­rodzić ta­nią lalką bar­bie al­bo dro­gim te­lefo­nem wy­rosłam z te­go... możesz ku­pować mi na­wet bar­dzo dro­gie pre­zen­ty ja się uśmie­chnę podziękuję ale wewnątrz i tak będę wciąż płakała.


nie-jes­tem-już-dwu­let­ą-dziew­czynką-której wszys­tkie-krzyw­dy-można-wy­nag­rodzić-­ą-lalką-bar­bie-al­bo-dro­gim
niebędęjuliąniejes­temjużdwu­let­niądziew­czynkąktórej wszys­tkiekrzyw­dymożnawy­nag­rodzićta­niąlalkąbar­bieal­bodro­gimte­lefo­nemwy­rosłamz te­gomożesz ku­powaćmi na­wetbar­dzodro­giepre­zen­tyja sięuśmie­chnępodziękujęalewewnątrzi takbędęwciążpłakałanie jes­temjes­tem jużjuż dwu­let­niądwu­let­nią dziew­czynkądziew­czynką której wszys­tkiektórej wszys­tkie krzyw­dykrzyw­dy możnamożna wy­nag­rodzićwy­nag­rodzić ta­niąta­nią lalkąlalką bar­biebar­bie al­boal­bo dro­gimdro­gim te­lefo­nemte­lefo­nem wy­rosłamwy­rosłam z te­goz te­go możesz ku­powaćmożesz ku­pować mi na­wetmi na­wet bar­dzobar­dzo dro­giedro­gie pre­zen­typre­zen­ty ja sięja się uśmie­chnęuśmie­chnę podziękujępodziękuję aleale wewnątrzwewnątrz i taki tak będębędę wciążwciąż płakałanie jes­tem jużjes­tem już dwu­let­niąjuż dwu­let­nią dziew­czynkądwu­let­nią dziew­czynką której wszys­tkiedziew­czynką której wszys­tkie krzyw­dyktórej wszys­tkie krzyw­dy możnakrzyw­dy można wy­nag­rodzićmożna wy­nag­rodzić ta­niąwy­nag­rodzić ta­nią lalkąta­nią lalką bar­bielalką bar­bie al­bobar­bie al­bo dro­gimal­bo dro­gim te­lefo­nemdro­gim te­lefo­nem wy­rosłamte­lefo­nem wy­rosłam z te­gowy­rosłam z te­go możesz ku­powaćz te­go możesz ku­pować mi na­wetmożesz ku­pować mi na­wet bar­dzomi na­wet bar­dzo dro­giebar­dzo dro­gie pre­zen­tydro­gie pre­zen­ty ja siępre­zen­ty ja się uśmie­chnęja się uśmie­chnę podziękujęuśmie­chnę podziękuję alepodziękuję ale wewnątrzale wewnątrz i takwewnątrz i tak będęi tak będę wciążbędę wciąż płakała