Nie jest dobrze, gdy nauczycielami są ludzie uformowani przez epoki będące przedmiotem nauczania.


nie-jest-dobrze-gdy-nauczycielami-są-ludzie-uformowani-przez-epoki-będą-przedmiotem-nauczania
anonimniejestdobrzegdynauczycielamiludzieuformowaniprzezepokibędąceprzedmiotemnauczanianie jestjest dobrzegdy nauczycielaminauczycielami sąsą ludzieludzie uformowaniuformowani przezprzez epokiepoki będącebędące przedmiotemprzedmiotem nauczanianie jest dobrzegdy nauczycielami sąnauczycielami są ludziesą ludzie uformowaniludzie uformowani przezuformowani przez epokiprzez epoki będąceepoki będące przedmiotembędące przedmiotem nauczaniagdy nauczycielami są ludzienauczycielami są ludzie uformowanisą ludzie uformowani przezludzie uformowani przez epokiuformowani przez epoki będąceprzez epoki będące przedmiotemepoki będące przedmiotem nauczaniagdy nauczycielami są ludzie uformowaninauczycielami są ludzie uformowani przezsą ludzie uformowani przez epokiludzie uformowani przez epoki będąceuformowani przez epoki będące przedmiotemprzez epoki będące przedmiotem nauczania

Nie żal epoki królów, ale szkoda epoki mądrych błaznów.Małżeństwo dop­ro­wadza do te­go, że ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty, będące ich włas­nością, a nie jak wol­ne osoby.Gdy się ludzie przestają Gdy w Twym ser­cu ra­dość stoi, za­raz miłość się os­woi, gdy w Twej duszy wios­na trwa, świat wo­koło na cyt­rze gra. Choć cza­sem nad Tobą roz­kwitną czar­ne chmury, przy­wołuj w myślach zgłos­ki będące tu, u góry:) Ludzie wymyślili LOS - jak to dobrze, że jest na co narzekać.Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana.